Milieuvergunning

Sinds inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010, heet een “milieuvergunning” formeel een Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. U kunt met één aanvraag, meerdere vergunningen aanvragen, bijvoorbeeld voor bouwen en milieu.
Als u een bedrijf wilt starten of veranderen, en u niet onder de meldingsplicht van het Activiteitenbesluit valt, moet u een Omgevingsvergunning milieu aanvragen.
Op deze aanvraag is de uitgebreide Wabo procedure van toepassing, dit betekent dat behandeling van de aanvraag zes maanden in beslag neemt.
Activiteitenbesluitadvies kan de complete aanvraag voor een Omgevingsvergunning milieu verzorgen. Wij ontzorgen!