Milieuvergunning

Sinds inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010, heet een “milieuvergunning” formeel een Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, Lees verder …

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

schema OBM

Voor bepaalde bedrijfsactiviteiten moet naast een melding onder het Activiteitenbesluit, ook een aanvraag voor een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) worden gedaan. Het doel van de OBM is dat de overheid vooraf instemt met uw bedrijfsactiviteiten. Lees verder …

Melding Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het activiteitenbesluit inwerking getreden. Vanaf 2008 wordt de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit steeds verder uitgebreid. Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven valt inmiddels onder het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit kent de volgende 3 Lees verder …